» Žiadna práca nie je príliš malá, žiadny projekt príliš veľký!

Ponúkané služby

• Preklady zo slovenčiny do angličtiny
• Preklady z angličtiny do slovenčiny
• Preklady z ruštiny do slovenčiny
• Jazyková úprava a korektúry prekladov
• Prieskum trhu

Moja odborná špecializácia a príklady realizovaných prekladov

Podnikanie a obchod
• Obchodné zmluvy, cenové ponuky, záruky, reklamácie, obchodná korešpondencia/listy, prezentácie, propagačné brožúry a letáky, firemné politiky, prieskumy spokojnosti zákazníkov, dotazníky pre prieskum trhu, správy z mystery shopping;
Ekonomiky a financie
• Výročné správy, účtovné závierky, poznámky k účtovným závierkam, bankové záruky a akredtívy;
Výrobný priemysel a technika
• Technické podmienky, normy, návody na obsluhu, pracovné pokyny a postupy, stavebné projekty, projekty štíhlej výroby, procesné mapy, opracovanie a povrchová úprava kovov, karty bezpečnostných údajov, odborné posudky, skúšobné protokoly; Ekológia a životné prostredie
• Hĺbková environmentálna analýza (Due diligence), environmentálne audity, projekt rekultivácie skládky odpadu, korešpondencia týkajúca sa EU nariadenia REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií);
Medicína a farmácia
• Dokumentácia klinického skúšania, protokoly klinického skúšania, formuláre pre záznamy o hodnotených subjektoch, dokumenty informovaného súhlasu, príručky pre skúšajúcich lekárov.